สาขา

I DIN KLIN KROG
สาขานิมมานเหมินทร์

  • ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • 089-999-9999
  • info@idinklinkrog.com

I DIN KLIN KROG
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

  • ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • 089-999-9999
  • info@idinklinkrog.com

I DIN KLIN KROG
สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

  • ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • 089-999-9999
  • info@idinklinkrog.com